Skip to main content

Pwy Ydym Ni

Pwy Ydym Ni

Aelodau Staff Llais y Goedwig

Maria Wilding, Rheolwr Rhaglenni

Mae cylch gwaith Maria yn goruchwylio prosiectau Llais y Goedwig sy’n cael eu hariannu, ‘Llais y Goedwig’ a ‘Dewis Gwyllt’, yn ogystal â magu partneriaethau a ffrydiau cyllid newydd i helpu i gefnogi a datblygu grwpiau Coetiroedd Cymunedol yng Nghymru. Mae Maria wedi bod yn gweithio mewn sawl swydd yn Llais y Goedwig ers 2013.

O blith ei phrofiad blaenorol mae cefnogi a datblygu coetiroedd cymunedol, rheoli prosiectau a datblygu mentrau cymdeithasol.

Sasha Ufnowska, Uwch Swyddog Datblygu

Mae Sasha wedi’i lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a’i swydd hi yw codi proffil coetiroedd cymunedol drwy weithio gyda grwpiau coetiroedd cymunedol newydd a sefydledig yn ne canolbarth Cymru, i gefnogi eu datblygiad, datblygu eu gallu a darparu cymorth ‘ar lawr gwlad’.

Ymunodd â Llais y Goedwig yn 2016 gan gyflwyno cyfoeth o brofiad o reoli coetiroedd a chadwraeth, prosiectau amgylcheddol cymunedol, cefnogi gyda chreu grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol a sgiliau cadwraeth ymarferol, yn ogystal â chefndir mewn cynhyrchu cynnyrch crefft o goetiroedd a chynnal gweithdai hyfforddiant.

Mae Sasha wedi gweithio yn y maes cadwraeth a choedwigoedd ers 2005 pan ddaeth yn swyddog prosiect ar gyfer BTCV (TCV bellach). Mae wedi bod yn rhedeg ei chwmni hyfforddiant byw yn y gwyllt ers 2009, mae’n arweinydd ysgol goedwig cymwys ac yn ymddiriedolwr Ysgolion Coedwig Cymru.

Anfonwch e-bost at Sasha

Beki Price, Swyddog Cefnogi Rhaglen

A hithau wedi’i geni a’i magu yn Aberystwyth, nid yw’n syndod bod Beki wrth ei bodd yn yr awyr agored; coedwigoedd a sêr y nos sy’n mynd â’i bryd fwyaf. Mae ganddi gefndir mewn sawl maes, ac yn cael modd i fyw yn rhoi trefn ar bethau a chynnig help llaw i bobl, a dyma pam mai hi sydd wrth wraidd gweithrediad didrafferth Llais y Goedwig a phrosiect ‘Llais y Goedwig’, yn cyflwyno sgiliau gweinyddu, trefnu a chyllid cryf i’r swydd, ac yn cynnig cymorth lle bynnag mae ei hangen.

Anfonwch e-bost at Beki

Hywel Dodd, Swyddog Datblygu Gogledd-ddwyrain Cymru

Hywel yw ein Swyddog Datblygu sy’n gyfrifol am ogledd-ddwyrain Cymru, sy’n cynnwys Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.  Mae ei gefndir mewn addysg gynnar a chadwraeth ymarferol, gweithio gyda phobl i gyflawni gwelliannau amgylcheddol cadarnhaol yn eu cymunedau. Fel rhan o’i swydd yn BTCV/TCV, datblygodd amrywiaeth o sgiliau ymarferol mewn rheoli coetiroedd, creu cynefinoedd ac adeiladu gyda phren, ac ef oedd yn gyfrifol am hyfforddi gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaethau i ddod yn fwy cyflogadwy drwy brosiectau cadwraeth ymarferol yn y rhanbarth. Yn fwy diweddar, bu’n rheoli coetir amwynder yng Nghastell Bodelwyddan lle croesawodd y gymuned leol, gan gynnwys nifer o ysgolion cynradd i ddysgu am yr amgylchedd drwy amrywiaeth o weithdai ymarferol a digwyddiadau.

Anfonwch e-bost at Hywel

Elizabeth Mutch, Swyddog Datblygu Canolbarth Cymru a Cyfathrebiadau

Mae Liz yn gweithio ledled canolbarth Cymru (Powys a Cheredigion) yn cynnig cymorth i grwpiau a sefydliadau sydd eisiau rheoli neu weithio mewn coetiroedd lleol. Mae ganddi brofiad mewn datblygiad cymunedol, codi arian yn y Trydydd Sector, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, ac yn gyfarwydd â gwobrau a heriau gwirfoddoli yn y gymuned a hithau wedi sefydlu grwpiau cymunedol ac wedi gwirfoddoli i nifer ohonynt yn ystod yr ugain mlynedd ddiwethaf. Ei llysenw ymhlith ei ffrindiau a’i theulu yw ‘busneswr cymunedol’. Mae Liz yn ymroddedig i alluogi pobl i wneud newid cadarnhaol yn eu cymunedau lleol.

Anfonwch e-bost at Liz

Steve Chamberlain, Swyddog Datblygu De-ddwyrain Cymru

Steve yw Swyddog Datblygu Coetiroedd Cymunedol De-ddwyrain Cymru sy’n gweithio ym Mlaenau Gwent, Torfaen, Caerffili, Casnewydd a Sir Fynwy. Mae Steve wedi gweithio gyda gwirfoddolwyr a sefydliadau Amgylcheddol yn ne Cymru ers blynyddoedd lu. Ymhlith ei ddiddordebau a’i arbenigedd mae crefftau coetir traddodiadol, prosiectau ailgylchu, porthiant a dad-ddofi tir trefol.

Anfonwch e-bost at Steve


Bwrdd Cyfarwyddwyr Llais y Goedwig:

Fay Sharpley [Treasurer]

Fay Sharpley bought her way onto the LlyG Board the traditional way, with cakes and sweets. Such sweet-talking leaves her as the last of the original board to survive the course. She doesn’t know what that means (but can make a few guesses). Before moving to the Brechfa Forest area in 2005, Fay worked in Further Education and the Careers Service in a counselling and support role with adults. Despite intending to lead a quiet life, within a year she had set up a small bakery and became well and truly immersed in community life. This led to her supporting the set up in 2001 of Pobl y Fforest, a social enterprise which has refurbished a redundant forestry building and leases a small area of adjoining woodland from NRW. This in turn led to her co-founding Llais y Goedwig. She is also very involved in her local volunteer run community shop, so the quiet life is currently on hold.

Ian Thomas

Ian reportedly joined the board to get more of Fays fantastic home made cake, but also to share his experience of working with the Rhondda Community on the NRW and Big Lottery funded social forestry project Welcome to our Woods.Having the opportunity of working with the Welcome to our Woods partnership based in Treherbert South Wales Valleys (where he was born and lives today), he has become extremely confident of a positive and productive future for community woodland groups across Wales. Ian believes community woodland groups can play a vital role in protecting and helping our communities and landscape face the future challenges being presented to us all.Ian is a construction trade carpenter and hobbyist green woodworker. A keen medicinal herb forager and hill walker, his favourite past time is trying to get very very lost in woodlands, mountains and other outdoor spaces with his family and friends. Other interests are permaculture gardening, social justice, history, social entrepreneurship and appropriate scale green energy generation.

 

Jayne Hunt

Jayne currently works for the Welsh Perry & Cider Society as a Heritage Project Manager, see www.welshcider.co.uk/heritage to find out more. Her background is in Environmental Education, she worked as a lecturer for over a decade at the University of Wales, Newport, then at the University of South Wales. Jayne is passionate about working with  communities and woodlands; she is interested particularly interested in the social side of woodlands and how they  can benefit people’s health and well being.  Jayne is also a trained Forest School Leader. Other interests include gardening, ESDGC- Education for Sustainable Development and Global Citizenship, feminism, baking, orchards, music and mountain biking.

Chris Harris

After a varied and busy career in leisure management in Kent which included beach cleaning initiatives, a partnership with the Kent Wildlife Trust and working with The Marine Conservation Society. Chris now runs his own cottage let business and is still heavily involved in conservation;  including volunteering for RSPB Cymru in Membership Development, working from Bwlch Nant Yr Arian with Red Kites, a volunteer coordinator for the Mid Wales Red Squirrel Project, and a volunteer for Denmark Farm and the Vincent Wildlife Trust. Chris has been involved with Coed Y Bont community woodland, Pontrhydfendigaid from its inception in 2008. Chris is involved in all areas of the woodland, including the Wildlife Group and Work Party and has been influential in funding projects. He has sales and membership development experience, and was on the Board of Directors for NATUR until recently.


      

  

   

©2024 Llais y Goedwig