Skip to main content

Tag: tree seed

EVENT: Meithrinfeydd coed / Tree Nurseries cydymffurfio â rheoliadau iechyd coed / complying with tree health regulations

Dydd Mercher Ionawr 2024 10:30 – 15:00 yp / Wed, 24 Jan 2024 10:30 – 15:00 pm

Venue: Coed y Tor Penllyn estate farm Cowbridge CF71 7FF

To book please follow the link


Meithrinfeydd coed – cydymffurfio â rheoliadau iechyd coed

Er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, rydym yn cefnogi casglu hadau coed treftadaeth lleol a lluosogi ar gyfer prosiectau lleol yng Nghymru. Mae’r gweithdy hwn yn rhan o raglen hyfforddiant i alluogi cymunedau yng Nghymru i gofrestru clystyrau hadau coed, casglu hadau coed o goed iach a sefydlu eu meithrinfeydd coed eu hunain i ddarparu glasbrennau ar gyfer prosiectau plannu coed lleol.

Ardystiad a bioddiogelwch Planhigfa

Yn y sesiwn hon, byddwn yn mynd i’r afael â’r risgiau mae plâu a chlefydau’n eu peri i blanhigfeydd. Byddwn yn trafod sut allant fynd a dod, ystyried mesurau rheoli er mwyn lliniaru’r risgiau, a gweld beth sydd ynghlwm ag ardystiad Plant Healthy ac UKISG.

Defnyddio planhigfa go iawn i drafod y risgiau hyn ymhellach. Dewch gyda bŵts glân.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 10.30 a 3pm.

Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn bosib diolch i Coed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru, gyda chymorth gan chwaraewyr People’s Postcode Lottery.

– —————————————————————————————————-

Tree Nurseries -complying with tree health regulations

In order to tackle the climate crisis, we support saving local heritage tree seeds and propagation for local projects in Wales. This workshop is part of a training program to enable Welsh communities to register tree seed clusters, collect tree seeds from healthy trees and set up their own tree nurseries to provide saplings for local tree planting projects.

Nursery biosecurity and certification

In this session, we will cover the risks that pests and diseases pose for nurseries. We will discuss the pathways through which they can enter and leave. Look at controls to mitigate against the risks and see what is involved with UKISG and Plant Healthy certification.

Using a real-life nursery to discuss in further detail these risks. Please come with clean boots.

The event will run from 10.30 to 3pm.

This event has been made possible with thanks to Coed Cadw, the Woodland Trust in Wales, with support from Players of People’s Postcode Lottery.

To book please follow the link:

EVENT: Hadau Cymreig Coed Cymreig / Welsh Seeds Welsh Trees

Friday 3 November 2023 10:30 – 15:30

Venue: Long Wood Community Woodland / Allt Cefn Foel Llanfair Clydogau Lampeter SA48 8NE

Collecting local seed to improve the supply of Welsh provenance trees

In order to tackle the climate crisis, we support saving local heritage tree seeds and propagation for local projects in Wales. This workshop is part of a training program to enable Welsh communities to register tree seed clusters, collect tree seeds from healthy trees and set up their own tree nurseries to provide saplings for local tree planting projects.

This course is for anyone who wants to contribute to tree planting in Wales – you don’t need land or a woodland – we can all collect seed from our local trees!

The one-day course will cover the case for using locally sourced native trees in new woodland creation and highlight that this can only happen if there is a reliable supply of seed to tree nurseries.

It will also cover:

• The selection of suitable trees for seed collection and recognition of stands for possible registration as indigenous sources will be explained.

• How to supply seed to commercial nurseries: collections need to be registered with the Forest Reproductive Materials Regulations (FRM), which allows tracing of the trees back to their seed source.

• Include an introduction to FRM, and the logistics of supplying seed for sale will be presented along with an account of practical experience and case studies.

The morning session- from 10:30 to 13:00- this will be available to join online if you cannot make it in person. The afternoon session 14:00 to 15:30 will be a guided walk in the woods.

If you would like to book on the online section, do not use the eventbrite link that is for the in-person course only. To sign up online email jayne@llaisygoedwig.org.uk and she will send you the joining link.

This event has been made possible with thanks to Coed Cadw, the Woodland Trust in Wales, with support from Players of People’s Postcode Lottery.

To attend – please send us an email jayne@llaisygoedwig.org.uk to receive details on how to join.

🌱

Casglu hadau lleol i wella’r cyflenwad o goed sy’n tarddu o Gymru

Er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, rydym yn cefnogi arbed hadau coed treftadaeth leol a lluosogi ar gyfer prosiectau lleol yng Nghymru. Mae’r gweithdy hwn yn rhan o raglen hyfforddi i alluogi cymunedau Cymru i gofrestru clystyrau o hadau coed, casglu hadau coed o goed iach a sefydlu eu meithrinfeydd coed eu hunain i ddarparu glasbrennau i brosiectau plannu coed lleol.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cyfrannu at blannu coed yng Nghymru – nid oes angen tir na choetir arnoch – gall bawb ohonom gasglu hadau o’n coed lleol!

Bydd y cwrs un diwrnod yn ymdrin â’r achos o blaid defnyddio coed brodorol sy’n tarddu’n lleol mewn creadigaeth goetir newydd gan bwysleisio mai dim ond os oes cyflenwad dibynadwy o hadau ar gyfer meithrinfeydd coed y gall hyn ddigwydd.

Byddwn hefyd yn ymdrin â’r canlynol:

• Bydd y detholiad o goed addas ar gyfer casglu hadau a chydnabyddiaeth o’r rhai sydd â’r posibilrwydd o gael eu cofrestru fel ffynonellau brodorol, yn cael ei egluro.

• Sut i gyflenwi hadau ar gyfer meithrinfeydd planhigion masnachol: mae angen i gasgliadau gael eu cofrestru gyda’r Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (FRM) sy’n caniatáu olrhain y coed yn ôl i’w ffynhonnell hadau.

• Cynnwys cyflwyniad i FRM, a bydd logisteg cyflenwi hadau i’w rhoi ar werth yn cael ei gyflwyno ynghyd â chrynodeb o brofiad ymarferol ac astudiaethau achos.

Y sesiwn bore – rhwng 10:30 a 13:00 – bydd posib ymuno ar-lein os na allwch fynychu wyneb yn wyneb. Bydd y sesiwn bore rhwng 14:00 a 15:30 yn daith gerdded dan arweiniad yn y goedwig.

Os hoffech archebu lle drwy’r adran ar-lein, peidiwch â defnyddio’r ddolen bright link sydd ar gyfer y cwrs wyneb yn wyneb yn unig. I gofrestru ar-lein anfonwch e-bost at jayne@llaisygoedwig.org.uk a bydd hi’n anfon y ddolen i chi ymuno.

Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn bosibl gyda diolch i Goed Cadw gyda chefnogaeth chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

I fynychu – anfonwch e-bost atom jayne@llaisygoedwig.org.uk i dderbyn manylion ar sut i ymuno.

      

  

   

©2024 Llais y Goedwig