Skip to main content

CNC yn Galluogi
   Coetiroedd
      Cymunedol

CNC yn Galluogi
   Coetiroedd
      Cymunedol

Cyfoeth Naturiol Cymru yn galluogi coetir cymunedol

Rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2024, bydd staff Llais y Goedwig yn adolygu ac yn cyfrannu at; yn diwygio ac yn cyflwyno system Caniatâd ddiwygiedig ar gyfer cytundebau hirdymor ar goetir a reolir gan CNC.

Nid adolygiad lefel uchel yn unig o broses bresennol yw hon. Bydd y contract yn dylunio proses sy’n gweithio i staff CNC a’r cymunedau sydd am ddefnyddio Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru.   Mae’n cynnwys cymorth i sicrhau bod gan gymunedau y sgiliau, y profiad a’r strwythurau llywodraethu i reoli’r gweithgareddau y maent yn gwneud cais am ganiatâd i’w cyflawni. Bydd hyn hefyd yn rhoi tawelwch meddwl i staff CNC wrth drafod a chytuno ar Gytundeb Rheoli Cymunedol (CMA) neu ‘brosiect’ yn eu hardal; fel na fydd yn ychwanegu’n ormodol at eu llwyth gwaith diolch i gefnogaeth grŵp rheolaidd a pharhaus gan Swyddogion Datblygu LlyG i sicrhau bod yr holl amodau caniatâd yn cael eu bodloni yn ystod camau cymhwyso a chyflawni eu prosiectau.

Cam Cyntaf (Hydref 2022)

Rydym wedi archwilio prosiectau sy’n bodoli eisoes i ddeall pa weithgareddau maent yn ymgymryd â nhw, unrhyw rwystrau, a’r hyn y maent yn anelu at ei wneud nesaf.  Rydym wedi cwrdd â staff CNC ar bob lefel i gael cipolwg ar faterion a rhwystrau posibl sy’n gysylltiedig â’r systemau presennol.  Unwaith y byddwn wedi adrodd ar ganlyniadau’r arolwg, byddwn yn llunio adroddiad o argymhellion ar y Broses Caniatáu Ceisiadau a gofynnwyd am gategorïau ar gyfer gwahanol lefelau a dwyster gweithgarwch ar y safleoedd.

Ail Gyfnod (Ebrill 2023 – )

Unwaith y bydd y systemau newydd ar waith, bydd Swyddogion LlyG yn gweithio gyda phrosiectau coetir sydd â chytundebau’n barod a’u Rheolwyr Tir cyfatebol yn CNC i sicrhau bod eu cytundebau presennol yn addas i’r pwrpas ac yn gweithio’n dda.

Byddwn yn cefnogi nifer fach o brosiectau newydd a fydd yn cwmpasu gwahanol fathau o weithgareddau a defnydd o’r ystâd, gan gynnwys rhai lle mae cynhyrchion o’r coetiroedd yn rhan o gytundeb.

Crynodeb

Bydd ein gwaith dros ddwy flynedd y contract yn sicrhau bod grwpiau cymunedol sy’n dymuno cefnogi’r gwaith o reoli Ystâd Coetir LlC ar amryw o lefelau yn cael eu trin yn gyson ac yn ystyriol a bod cymorth ar gael pan fydd ei angen arnynt.   Byddwn yn helpu CNC i sicrhau bod cytundebau’n gweithio’n effeithiol ac yn sicrhau’r buddion mwyaf posib i’r ddwy ochr.


      

  

   

©2024 Llais y Goedwig