Skip to main content

CommuniTree

CommuniTree

Cefnogi datblygiad meithrinfeydd coed cymunedol ledled Cymru

Ers 2020, rydym wedi bod yn gweithio gyda Coed Cadw (The Woodland Trust) i gyflawni’r Prosiect CommuniTree sy’n parhau eleni (2023) gyda chefnogaeth gan Loteri Côd Post y Bobl.

Mae CommuniTree wedi cefnogi:

Arolygon manwl i ganfod diddordeb, profiad ac adnoddau o fewn coetiroedd cymunedol a phreifat yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae gennym gronfa ddata o bron i 100 o ymarferwyr sydd â meithrinfeydd bychan a gwahanol feysydd o arbenigedd a phrofiad sy’n rhannu gwybodaeth/sgiliau a chynnydd trwy ddigwyddiadau a gweithdai.

Datblygu adnoddau ar gasglu a storio hadau, rhwymedigaethau cyfreithiol sy’n ymwneud â Deunyddiau Atgenhedlol Coedwigoedd (FRM) a datblygu meithrinfeydd coed bychan.

Casglu hadau coed at eich defnydd eich hun

 Casglu hadau coed i’w gwerthu i fasnachwr cofrestredig

Casglu hadau coed ar gyfer gwerthu uniongyrchol

Sefydlu meithrinfa goed ar raddfa fach

Calendr casglu hadau

Rhwymedigaethau cyfreithiol wrth gasglu hadau coed yng Nghymru

Rydym hefyd wedi datblygu’r canllawiau sydyn hyn mewn perthynas â chasglu hadau sy’n crynhoi materion allweddol:

Pam casglu hadau coed?

Sut i casglu hadau coed

Gwerthu hadau coed

A phoster sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch adnabod a chasglu gwybodaeth am rai o’r hadau coed mwyaf cyffredin yn y DU.

Lawrlwythwch PDF o’r poster yma

Diwrnodau casglu hadau gyda Choetiroedd Cymunedol a grwpiau gwirfoddol.

Rydym wedi cefnogi 12 o ddiwrnodau casglu hadau coed gan ddefnyddio’r adnoddau a ddatblygwyd gan Communitree.

Digwyddiadau hyfforddi a rhannu gwybodaeth i ddatblygu sgiliau a chyfleoedd rhwydweithio ymhlith grwpiau, unigolion a sefydliadau rhagweithiol.

Cafodd y gweithdai casglu a storio hadau a gynhaliwyd yn ystod hydref 2021 eu canmol mewn gweithdai datblygu Meithrinfeydd Coed a sesiynau rhannu sgiliau yn ystod Gwanwyn 2022 gyda meithrinfeydd sefydledig a meithrinfeydd newydd ledled Cymru.

Fe wnaethom hefyd gynnal gweithdy cerdded gyda chasglwr hadau proffesiynol i drosglwyddo profiad uniongyrchol o’r sgiliau casglu hadau sydd eu hangen ar gyfer meithrinfa fasnachol. Datblygwyd y prosiect ymhellach yn 2022/23 gyda hyfforddiant wedi’i dargedu ar gyfer y rhai sy’n dymuno dechrau a datblygu meithrinfeydd coed bychan. Roedd hyn yn cynnwys bioddiogelwch a gwaith pellach ar gofrestru standiau hadau, gan ddarparu cymorth ar gyfer cydweithio ar sail ranbarthol (Magu Coed) ac ar gasglu, tyfu a gwerthu hadau.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio Rhaglen CommuniTree 2023/24.

Magu Coed

Mae datblygu rhwydwaith hadu a thyfu coed yn rhan o’r prosiect CommuniTree.  Yn 2022, lansiwyd Rhwydwaith Magu Coed (tyfu coed) – ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn tyfu, codi, plannu a gofalu am goed brodorol yng Nghymru. Mae gennym restr bostio sy’n ehangu o bron i 200 o arddwyr, coedwigwyr, elusennau, busnesau, swyddogion y cyngor, a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Grwpiau WhatsApp Magu Coed:

Os hoffech chi gymryd mwy o ran, beth am ymuno â’r rhwydweithiau WhatsApp rhanbarthol i rannu gwybodaeth a chwestiynau cyffredinol, cyfnewid hadau neu gwrdd yn rhanbarthol.

I ymuno, cliciwch ar y dolenni

Gogledd Cymru: Magu Coed Gogleddol

De Ddwyrain Cymru: Coed cynhenid 303 SE

De-orllewin Cymru: Coed cynhenid 303

Canolbarth Cymru:  Magu Coed Canolbarth Cymru

 


      

  

   

©2024 Llais y Goedwig