Mae Llais y Goedwig yn Recriwtio!

Posted on January 30, 2020 by

Llais y Goedwig – Swyddogion Datblygu de-ddwyrain Cymru

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i ymuno â thîm Llais y Goedwig a fydd yn cyflwyno prosiect ‘Llais y Coetiroedd ‘a ariennir gan Lywodraeth Cymru

Bydd Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru yn helpu Llais y Goedwig i ddatblygu ac ehangu cymorth i goetiroedd cymunedol Cymru hyd at 2022.

Bydd yr arian yn helpu Llais y Goedwig i barhau’r gwaith pwysig mewn cymunedau ledled Cymru, gan gynnig cefnogaeth ymroddedig i grwpiau coetiroedd yn ogystal â chefnogaeth draws bartner. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu cysylltiadau cryfach â Chyrff Cyhoeddus sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lefel genedlaethol a lleol, ac yn sicrhau bod rheoli coetiroedd yn gymunedol yn opsiwn realistig i bartneriaid Cyrff Cyhoeddus.  Drwy gynnig eiriolaeth ar lefel bolisi, a chymorth wedi ei gyd-gynllunio ar lefel leol a rhanbarthol, bydd ‘Llais y Goedwig’ yn gwella hyder o fewn Cyrff Cyhoeddus – yn galluogi mwy o gymunedau i reoli eu coetir lleol.

Cyflog:                  £27,000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad

Lleoliad:                Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig                                                                                                ym Machynlleth a theithio yno’n rheolaidd

Hyd:                       Mae hon yn swydd cyfnod penodol o fis Hydref 2019 hyd at fis Mawrth 2022

Oriau:                    22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod yr wythnos neu 0.6 cyfwerth â llawn amser ar sail diwrnod gwaith                                 safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i Gwener. Mae gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn                                    ofynnol ar brydiau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk neu 07981138620

cliciwch yma am swydd ddisgrifiadau a gwybodaeth

I wneud cais, anfonwch CV diweddar ynghyd â llythyr eglurhaol a chyfeiriadau i admin@llaisygoedwig.org.uk yn nodi sut gall eich sgiliau a’ch profiad sicrhau mai chi yw’r unigolyn gorau ar gyfer y swydd hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 17eg Chwefror am 17:00

View Event Archive

Click here to view an archive of all previous events.

Search Blog

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us