Skip to main content

EVENT: Meithrinfeydd coed / Tree Nurseries cydymffurfio â rheoliadau iechyd coed / complying with tree health regulations

Dydd Mercher Ionawr 2024 10:30 – 15:00 yp / Wed, 24 Jan 2024 10:30 – 15:00 pm

Venue: Coed y Tor Penllyn estate farm Cowbridge CF71 7FF

To book please follow the link


Meithrinfeydd coed – cydymffurfio â rheoliadau iechyd coed

Er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, rydym yn cefnogi casglu hadau coed treftadaeth lleol a lluosogi ar gyfer prosiectau lleol yng Nghymru. Mae’r gweithdy hwn yn rhan o raglen hyfforddiant i alluogi cymunedau yng Nghymru i gofrestru clystyrau hadau coed, casglu hadau coed o goed iach a sefydlu eu meithrinfeydd coed eu hunain i ddarparu glasbrennau ar gyfer prosiectau plannu coed lleol.

Ardystiad a bioddiogelwch Planhigfa

Yn y sesiwn hon, byddwn yn mynd i’r afael â’r risgiau mae plâu a chlefydau’n eu peri i blanhigfeydd. Byddwn yn trafod sut allant fynd a dod, ystyried mesurau rheoli er mwyn lliniaru’r risgiau, a gweld beth sydd ynghlwm ag ardystiad Plant Healthy ac UKISG.

Defnyddio planhigfa go iawn i drafod y risgiau hyn ymhellach. Dewch gyda bŵts glân.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 10.30 a 3pm.

Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn bosib diolch i Coed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru, gyda chymorth gan chwaraewyr People’s Postcode Lottery.

– —————————————————————————————————-

Tree Nurseries -complying with tree health regulations

In order to tackle the climate crisis, we support saving local heritage tree seeds and propagation for local projects in Wales. This workshop is part of a training program to enable Welsh communities to register tree seed clusters, collect tree seeds from healthy trees and set up their own tree nurseries to provide saplings for local tree planting projects.

Nursery biosecurity and certification

In this session, we will cover the risks that pests and diseases pose for nurseries. We will discuss the pathways through which they can enter and leave. Look at controls to mitigate against the risks and see what is involved with UKISG and Plant Healthy certification.

Using a real-life nursery to discuss in further detail these risks. Please come with clean boots.

The event will run from 10.30 to 3pm.

This event has been made possible with thanks to Coed Cadw, the Woodland Trust in Wales, with support from Players of People’s Postcode Lottery.

To book please follow the link:

health and safety, pests and diseases, regulations, tree seed

      

  

   

©2024 Llais y Goedwig