Cyfleoedd Coetiroedd Cymunedol ar gyfer 2021

Posted on March 5, 2021 by

 

 

Cyfleoedd Coetiroedd Cymunedol ar gyfer 2021

P’un a ydych yn Grŵp Coetiroedd Cymunedol sydd wedi sefydlu ers tro neu megis dechrau, ry’n ni yma i’ch helpu i ddatblygu, dysgu a chysylltu gyda grwpiau eraill yn 2021. Sgroliwch i lawr i gael gwybodaeth, syniadau ac awgrymiadau, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod!

 

Cysylltwch â thîm staff Llais y Goedwig

Mae ein Hwylusydd Rhwydwaith Zena Wilmot yn goruchwylio’r elfennau aelodaeth, cyfathrebu a digwyddiadau ar ein gwaith. Os oes gennych gwestiwn am aelodaeth, yn awyddus i gyfrannu at y cylchlythyr, awgrymu digwyddiad neu’n syml eisiau cael gwybod at bwy y dylech gyfeirio ymholiad – cysylltwch â Zena ar info@llaisygoedwig.org.uk

Gyda Swyddogion Datblygu profiadol yn gweithio yng Ngogledd Orllewin, Gogledd Ddwyrain, Canolbarth, De Orllewin, Canolbarth y De a De Ddwyrain Cymru, mae gennym dîm sydd â phrofiad cydweithredol fydd yn gallu’ch cefnogi chi beth bynnag fo’ch anghenion – dechrau gweithio eto ar ôl Covid, asesu risg, llywodraethu, technegau rheoli coetiroedd ymarferol, gwaredu INNS, dechrau grŵp, diweddaru neu greu cynllun rheoli, gwella bioamrywiaeth, broceru cytundebau rheoli – mae’r rhestr yn hirfaith. Gallwn eich helpu – rhowch gynnig arni!

 

Datblygu sgiliau, hyfforddiant a bwrsariaethau

P’un a yw’ch anghenion hyfforddiant yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol am bopeth yn ymwneud â Choedwigoedd Cymunedol, neu’n ymwneud yn fwy cynaeafu cynnyrch neu dechnegau cwympo coed uwch – gallwn helpu!

Drwy adeiladu ar adnoddau presennol, a defnyddio’r ystod ardderchog o brofiad gan ein tîm staff, bwrdd cyfarwyddwyr ac aelodau, gallwn drefnu a chefnogi hyfforddiant ar ystod eang o sgiliau a gweithgareddau’n ymwneud â choetiroedd.

Rydym yn datblygu ystod o hyfforddiant pwrpasol ar gyfer grwpiau gan gynnwys:

  •  Iechyd Coetiroedd er mwyn asesu a monitro iechyd eich coetir, a helpu i gynllunio’ch amserlen waith
  • Cyfleoedd Cudd – arolygu eich coetir ar gyfer Cynnyrch Coedwig Di-Bren hyfyw
  • Diogel ac effeithiolcynllunio a chyflawni gweithgareddau Coetiroedd Cymunedol.

Rydym wedi dod yn bartneriaid gyda Focus on Forestry First (FFF) i greu hyfforddiant pwrpasol ar Goetiroedd Cymunedol, a gallwn gynnig bwrsariaethau tuag at gost cofrestru gyda FFF.

Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu lleol i drafod anghenion hyfforddiant eich grŵp neu i ddysgu ragor am hyfforddiant a bwrsariaethau FFF.

 

Mynd i ddigwyddiadau o gartref  

Mae ein digwyddiadau wedi symud ar-lein yn ystod y cyfnod na allwn fynd allan i goedwigoedd – edrychwch ar ein rhaglen ddigwyddiadau 2021. Mae’r rhain yn rhad ac am ddim i aelodau Llais y Goedwig, felly cofiwch gadw lle!

Digwyddiadau sydd ar y gweill:

21 Mawrth – ymunwch â ni ar gyfer sgwrs banel ar Pobl a Fforestydd, Cymru a’r Blaned yng ngŵyl ffilmiau WOW i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Fforestydd y CU.

23 Mawrth – Ardystiad FSC ar gyfer Coetiroedd Bychan a Chymunedol – beth, pam a sut? Archwiliwch sut all ardystiad fod o fudd i’ch coetiroedd gyda phartneriaid o FSC, Cymdeithas Coetiroedd Cymunedol a Chymdeithas Coedwigoedd Bychan.

31 Mawrth – Rhannu Coetir – heriau, cyfleoedd a datrysiadau creadigol! Dysgwch sut mae grwpiau aelodau wedi delio â gwrthdaro, a dod o hyd i ddatrysiadau positif ymarferol i bawb, ac edrych ar ddatrysiadau ar gyfer heriau yn eich coetiroedd chi gyda chymorth pobl eraill.

Cliciwch yma i gael manylion llawn am y digwyddiadau hyn a mwy!

Rydym yn gobeithio cynnal cyfuniad o ddigwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb dros yr haf.

 

Sianel YouTube Coetiroedd Cymunedol!

Gallwch gael cip ar ein casgliad cynyddol o ffilmiau byr am ddim ar ystod eang o bynciau gan gynnwys tapio coed bedw, arbed hadau a dal i fyny ar ein digwyddiadau a’n gweithgareddau blaenorol!

Cysylltwch ag info@llaisygoedwig os oes gennych unrhyw gynnwys coetiroedd cymunedol yr hoffech i ni ei uwchlwytho neu gynnwys dolen ato.

 

Dewis Gwyllt

Mae’r prosiect Dewis Gwyllt, dan arweiniad Llais y Goedwig, yn dal i gynnig cyfleoedd i gymryd rhan gyda chynnyrch coetiroedd gwyllt – o sudd coed bedw i hadau coed, yr ysgawen ac olewon naws. Ochr yn ochr â hyn, rydym yn datblygu arferion gorau a chanllawiau ar gynaeafu cynaliadwy o fannau gwyllt. Cysylltwch â lucy@llaisygoedwig.org.uk i ddysgu rhagor.

 

Bwrsariaethau Teithio

Wyddoch chi fod gennym gyllid ar gael i gefnogi ymweliadau rhwng grwpiau coetiroedd cymunedol? Y ffordd orau i rannu gwybodaeth a phrofiad yw dros baned neu wrth grwydro coetir cyd-aelod. Byddwn yn agor cynllun Bwrsariaeth Teithio Llais y Goedwig pan fo’n ymarferol ac yn ddiogel i ymweliadau gael eu cynnal – cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu lleol i gael rhagor o wybodaeth a dechrau trefnu ymweliad!

 

Arolwg aelodau

Os nad ydych eisoes wedi cadw eich lle i gymryd rhan yn yr arolwg aelodau eleni, cadwch le nawr drwy e-bostio admin@llaisygoedwig.org.uk Cymerwch y cyfle hwn i roi gwybod i ni am yr hyn rydych yn ei hoffi am Llais y Goedwig a sut allwn eich cefnogi chi eleni ac mewn blynyddoedd i ddod.

 

Offer

Os yw eich cynlluniau ar gyfer 2021 yn cynnwys ychydig o waith ymarferol allai elwa o gael offer am ddim, mae gennym lawer o becynnau o Fwyeill Llaw i rannu gydag aelodau Grwpiau Coetiroedd Cymunedol. Cysylltwch ag admin@llaisygoedwig.org.uk i gadw eich pecyn a threfnu casgliad. Rydym hefyd yn datblygu adnoddau i’ch helpu i gynnal eich offer – cadwch lygad allan am ddolen i’n fideo cynnal a chadw offer mewn cylchlythyron yn y dyfodol.

 

Datblygu themâu

Cadwch lygad allan mewn cylchlythyron yn y dyfodol am wybodaeth, cyfleoedd a chymorth yn ymwneud â:

  • Marchnad Coetiroedd Cymunedol – sut beth fyddai hyn? Sut hoffech chi ei defnyddio i brynu neu werthu cynnyrch – siop, llwyfan hysbysebu, siop gyfnewid, neu bob un o’r tri?
  • Taith rithwir drwy Goetiroedd Cymunedol – i’r rhai ohonoch na allwch fynd allan i’r goedwig cymaint ag yr hoffech, neu i gael ysbrydoliaeth am brosiectau yn eich coedwig – ewch ar daith o amgylch eich Coetir Cymunedol rhithwir – ar y gweill.
  • Cefnogi cyflawniad Iechyd a Lles a gweithgareddau iechyd a lles yn eich coetiroedd – hyfforddiant, rhannu adnoddau a gwybodaeth i gefnogi gweithgareddau lles yn eich coetiroedd.

 

Ac yn olaf!

I’r rhai ohonoch wnaeth ddod i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) Llais y Goedwig yn rhan o’r Cyfarfod ym mis Tachwedd 2020 eleni – mae’r cofnodion ar gael yma

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn y Cyfarfod a’r AGM nesaf yn ystod Hydref 2021.

Posts by date

October 2021
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Search Blog

  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us