Project News!

Find out the latest developments in the project.

Dewis Gwyllt Project Manager

£29,000 pro rata (22.5 hrs)

Are you an experienced Project Manager with a passion for woodlands, woodland products and enterprise development?  Can you ensure that the Dewis Gwyllt project is delivered effectively with regard to the sustainability of wild woodland resources, and that all targets are met and grant guidelines adhered to?

Dewis Gwyllt (Wild Choice) is a three-year project funded by the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government. Its aim is to look at the feasibility and development of environmentally sustainable, socially motivated supply chains for wild woodland resources in the Welsh economy.  When we talk about wild woodland resources, we mean products that can be harvested from woodlands that are not timber, for example wild garlic, elderflower or bilberry. The Project is being led by Llais y Goedwig and delivered in partnership with Wild Resources Limited

For further information contact maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk or 07981138620

To apply please send an up to date CV with a covering letter to admin@llaisygoedwig.org.uk detailing how your skills and experience make you the best person for this post.

Full job description here. Job description DGPM final

Deadline for applications is 12.00 on Thursday 25th April


 

Rheolwr Prosiect Dewis Gwyllt

£29000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad, 22.5 awr yr wythnos

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect profiadol sy’n teimlo’n angerddol tuag at goetiroedd, cynnyrch coetiroedd a datblygu mentrau i sicrhau bod y prosiect Dewis Gwyllt yn cael ei ddarparu’n effeithiol yng nghyswllt cynaliadwyedd adnoddau coetiroedd gwyllt, a bod yr holl dargedau yn cael eu bodloni ac y glynir at ganllawiau’r grant.

Mae Dewis Gwyllt yn brosiect tair blynedd a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (CAEDG) a Llywodraeth Cymru. Ei nod yw edrych ar ddichonoldeb a datblygiad cadwyni cyflenwi sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol ac sydd â chymhelliant cymdeithasol ar gyfer adnoddau coetiroedd gwyllt yn economi Cymru.  Pan fyddwn yn siarad am adnoddau coetiroedd gwyllt, rydym yn golygu cynhyrchion y gellir eu cynaeafu o goetiroedd nad ydynt yn bren, er enghraifft garlleg gwyllt, ysgawen neu lusen. Mae’r Prosiect yn cael ei arwain gan Llais y Goedwig a’i gyflwyno mewn partneriaeth â Wild Resources Limited

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â maria.wilding@llaisygoedwig.org.uk neu 07981138620

I wneud cais, anfonwch CV diweddar ynghyd â llythyr eglurhaol i admin@llaisygoedwig.org.uk yn nodi sut gall eich sgiliau a’ch profiad sicrhau mai chi yw’r unigolyn gorau ar gyfer y swydd hon.

Disgrifiad swydd llawn yma.  Job description DGPM final_wel

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 Ddydd Iau 25 Ebrill


  
  Locate Community
Woodlands
 
     
  Join Us